Barion Pixel Skip to content
!! Dovolenka do 27.7.2024. Všetky vaše objednávky vybavíme po tomto dátume. Ďakujeme za pochopenie.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I Základné ustanovenia

Tieto Maloobchodné podmienky (ďalej len „MOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednávky tovaru alebo služby zo strany Kupujúceho, vystavenej cez elektronický obchod prevádzkovaný Predávajúcim na jeho webovom sídle (ďalej len „e-shop“).
Za Predávajúceho sa v týchto MOP považuje spoločnosť


Juraj Malíček - Weseco so sídlom 
Lipová 1000/22
915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 51048809
IČ DPH: nie sme platcami DPH, (ďalej len „predávajúci“).


Za Kupujúceho sa v týchto MOP považuje spotrebiteľ, t.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Priamy nákup v e-shope nie je pre podnikateľov.
Pre prípadný nákup očakávame riadnu objednávku uznávanú medzi podnikateľmi.
Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely MOP rozumie ten, kto jedná v súlade s
predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito MOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 
513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, reklamačným poriadkom a podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito MOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákona, Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode., v znení neskorších predpisov.

Článok II Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovom sídle, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky  predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, ktorý uviedol kupujúci do objednávky, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Kúpna zmluva vzniká až po preverení skladovej dostupnosti tovaru a telefonickom alebo mailovom potvrdení zo strany predávajúceho, že objednávka bude vybavená. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná, podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto MOP sú k dispozícii na webovom sídle predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Ak sú kupujúcim objednávané služby, napr. preprava objednaného tovaru, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kupujúci berie na vedomie, že všetok ponúkaný tovar zverejnený na webovom sídle predávajúceho nakupuje podľa vlastného výberu. Akékoľvek informácie o vhodnosti zo strany predávajúceho nie sú záväzné.
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije aj v prípade zakúpenia služby.
Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec a doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a 
prevedení.
Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre jej dokonalú ochranu. Zabalenie je bezplatné.
Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke ihneď po úhrade celkovej kúpnej ceny zakúpeného tovaru.

Článok III Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré Kupujúci dobrovoľne poskytne predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely  predávajúceho a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu Kupujúceho s týmto spracovaním zaslaným na adresu Juraj Malíček – Weseco so sídlom Lipová 1000/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Článok IV Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné.
Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH (nie sme platiteľmi DPH), príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za prepravu a pod., ktoré sú zobrazené až v rámci tzv. nákupného košíku, v záverečnej fáze vyplňovania objednávky a ich výška sa odvíja od hmotnosti alebo rozmerov zásielky. Tento poplatok je taktiež zobrazený v záverečnej fáze vyplňovania objednávky.

Platba pri prevzatí tovaru (dobierka)

Za tovar platíte až pri preberaní a to poštovému doručovateľovi, či už kuriérovi (dobierka na adresu) alebo pri poštovej prepážke (dobierka na poštu), prípadne na výdajnom mieste Packety. Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti alebo kartou. Viac informácií

Prevodom vopred

Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Pri platbe prevodom vopred môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do 3 pracovných dní po potvrdení objednávky; v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

Platba kartou

Platby kartou sú jednou z najpopulárnejších platobných metód na svete. Je možné zaplatiť kartami Visa, MasterCard alebo American Express. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na webové stránky spoločnosti Barion pre dokončenie platby prostredníctvom ich platobnej brány. Priradenie k vašej objednávke prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade.

Článok V Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Článok VI Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. 

Formulár nájdete tu 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, poškodený alebo bude vykazovať známky používania, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Adresa pre vrátenie tovaru.

Pre vrátenie tovaru môžete využiť jednu z možností:

Slovenskú poštu

Zásielku zaslať na poštu Topoľčany 3

Zásielku (Packeta)

Zásielku zaslať na odberné miesto Vinotéka U Baretku (OC Mikádo), Topoľčany. Môžete využiť službu Medzi Nami.

Zásielky zaslané na dobierku nebudú prebraté.


Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv:
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli
uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov,  zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu  predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na odoslanie poštovou poukážkou na adresu kupujúceho. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Článok VII Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

V prípade doručenia zrozumiteľnej a kompletnej objednávky do 10. hod. môže byť zásielka odoslaná v deň prijatia objednávky. Predávajúci zaisťuje prepravu zásielky pomocou kuriérskej služby GLS, Slovenskej pošty alebo služby spoločnosti Packeta (predtým Zásielkovňa). V prípade zvolenia doručenia kuriérom na adresu využije predávajúci službu spoločnosti Packeta, ak hmotnosť zásielky nepresahuje váhu 10kg. Pre ťažšie zásielky predávajúci využije prepravnú službu GLS. Zásielky sa expedujú priebežne podľa kapacitných možností. Odovzdaním zásielky prepravcovi stráca predávajúci možnosť ovplyvňovať čas prepravy a spôsob doručenia.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené oneskoreným doručením zásielky.


2. Ostatné podmienky

V prípade objednávky tovaru, mailom alebo telefonicky kontaktujeme kupujúceho a potvrdíme mu skladovú dostupnosť tovaru a stav, v akom sa jeho objednávka nachádza v závislosti od stavu úhrady objednávky.
Súčasťou dodávky tovaru je faktúra vystavená Predávajúcim. Tá bude odoslaná elektronicky po obdržaní tovaru kupujúcim a jeho prípadnou úhradou za objednávku (pri dobierke). Faktúra obsahuje názov dodaného tovaru, jeho množstvo, mernú jednotku, cenu tovaru, cenu za prepravu a identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho. Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru, t.z. odovzdanie tovaru prvému prepravcovi.

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi.
Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na kupujúceho.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

Článok VIII Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@stojany.online) alebo použitím kontaktného formulára na stránke Kontakt, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, sťažnosť alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Orgán vykonávajúci dozor je

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59 
911 01 Trenčín