BTY-6379-plastova-lekarnicka-siva-oranzova-uchytka-mala-detail