BTY-6379-plastova-lekarnicka-oranzova-mala-vnutro-detail