QS502-dreveny_zakladac_na_dokumenty_svetle_drevo_dub

Drevený zakladač na dokumenty svetlé drevo/dub