QS502-dreveny_zakladac_na_dokumenty_rozmery

Drevený zakladač na dokumenty rozmery