QS506-vysoky_dreveny_zakladac_na_dokumenty_A4_svetle_drevo-dub

Vysoký drevený zakladač na dokumenty A4 svetlé drevo/dub