QS506-vysoky_dreveny_zakladac_na_dokumenty_A4_cierny

Vysoký drevený zakladač na dokumenty A4 čierny